Vize školy

Motto: "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Rober Fulghum

Chtěli bychom být školou, která se stává pro děti druhým domovem. Nejbáječnějším místem, kde panuje porozumění, láska, přátelství, vzájemný respekt a tolerance. Školou, která je tvořivá, inspirující, otevřená a podporující rozvoj osobnosti dítěte, lásky k životu, lidskosti, zdravému pohybu a přírodě. Místem, kde jsou děti šťastné, cítí se v bezpečí a je pro ně vytvářeno prostředí, kde se setkají s hodnotnými podněty pro celoživotní vzdělávání.

Základní principy

  • Princip odbornosti - kvalifikovaný tým, spolupráce s dalšími odborníky
  • Princip zodpovědnosti a spolupráce - společně s rodiči doplňovat rodinnou výchovu, vzájemné partnerství MŠ a rodiny
  • Princip aktivnosti - přátelský, otevřený, aktivní a tvořivý přistup všech pracovníků školy
  • Princip sounáležitosti - s etickými hodnotami společnosti

Cíle

  • Vytvářet prostředí plné pohody, porozumění, vzájemné tolerance a respektu. Prostředí, v kterém panuje láska, zodpovědnost, legrace, pohyb a propojení osobnosti dítěte s reálným životem.
  • Rozvíjet osobnost každého dítěte, aby bylo dále schopno samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a nést za své rozhodnutí zodpovědnost.
  • Vést děti k sounáležitosti s přírodou, aby byly komunikativní, přátelské, spolehlivé, samostatné a svými získanými poznatky byly připravené k dalšímu vstupu do společnosti.
  • Podporovat individuální potřeby dětí.

Spolupráce školy s dalšími institucemi

  • Rodina - cíl: Vtáhnout rodinu do dění v MŠ, být otevření, upřímní, vstřícní, tolerantní, respektující a přátelští.
  • Další instituce - cíl: Být součástí dění v našem městě. Navázat širší spolupráci s místními organizacemi. Užší spolupráce s dalšími odborníky, logopedy, pediatry, Pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC.