Ceník služeb

Školné

Měsíční školné pro jedno dítě je 300 Kč.

Splatnost je do 5. dne v měsíci.

Ostatní informace o poplatcích najdete ve Vnitřní směrnice o úplatě.

Vnitřní směrnice o úplatě


Finanční norma stravného :

(na základě Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

Děti od 3 do 6 let věku 

Ranní svačina 8,-- Kč

Oběd 20,-- Kč

Odpolední svačina 7,-- Kč

Celkem celodenní stravné 35,-- Kč

Děti, které v daném školním roce dovrší 7 let

Ranní svačina 8,-- Kč

Oběd 22,-- Kč

Odpolední svačina 7,-- Kč

Celkem celodenní stravné 37,-- Kč

Měsíční školné na dítě 300,-- Kč

Děti, které dovrší v daném školním roce šesti let nebo mají odklad školní docházky,

jsou od úplaty školného osvobozeny . viz § 123, odst. 2) Školského zákona č. 561/2004 Sb.

ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je dítě předem odhlášeno na celý následující měsíc, snižuje se úplata školného na 150,-- Kč.