Ceník služeb

Měsíční školné pro jedno dítě je 400 Kč.

Splatnost je do 5. dne v měsíci.

Pokud je dítě předem odhlášeno na celý následující měsíc, snižuje se úplata školného na 200,-- Kč.

Ostatní informace o poplatcích najdete ve Vnitřní směrnice o úplatě.


Finanční norma stravného

Cena stravného hrazeného zákonnými zástupci:

na základě Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

Děti od 3 do 6 let věku ranní svačina 9,-- Kč

Oběd 22,-- Kč

Odpolední svačina 9,-- Kč

Celkem celodenní stravné 40,-- Kč

Děti, které v daném školním roce dovrší 7 let

Ranní svačina 9,-- Kč

Oběd 24,-- Kč

Odpolední svačina 9,-- Kč

Celkem celodenní stravné 42,-- Kč

Měsíční školné na dítě 400,-- Kč

Děti, které dovrší v daném školním roce šesti let nebo mají odklad školní docházky,

jsou od úplaty školného osvobozeny . viz § 123, odst. 2) Školského zákona č. 561/2004 Sb.

ve znění pozdějších předpisů.