Spolek rodičů

Číslo účtu: 287417160/0300


STANOVY Spolku rodičů při Mateřské škole Borovany

ČI. I.

Úvodní ustanovení

 • Název: Spolek rodičů při Mateřské škole Borovany
 • Sídlo: Lazna 430, 373 12 Borovany
 • IČ: 265 96 555
 • Spolek rodičů při Mateřské škole Borovany (dále též jen spolek) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

ČI. II.

Účel spolku

 • Účelem spolku je:
 • všestranně podporovat činnost MŠ Borovany;
 • využívat finančních prostředků k nadstandardnímu vybavení MŠ;
 • ve spolupráci s MŠ organizovat kulturní, sportovní a společenské akce (karneval, výlety, divadelní představení);
 • materiálně zabezpečit Mikulášskou a Vánoční nadílku a Den dětí (nákup dárků pro děti);
 • organizovat odborné přednášky pro rodiče - pediatra, logopeda, psychologa.

ČI. III.

Členství

 • Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku.
 • O přijetí za člena rozhoduje výbor. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 • Členství zaniká:
 • vystoupením člena písemným oznámením;
 • úmrtím člena;
 • zánikem právnické osoby;
 • zánikem spolku bez právního nástupce;
 • vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady.

ČI. IV.

Práva a povinnosti členů

 • Člen má právo zejména:
 • podílet se na činnosti spolku;
 • volit a být volen do orgánů spolku;
 • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi.
 • Člen má povinnost zejména:
 • dodržovat stanovy;
 • podílet se na činnosti spolku;
 • platit členské příspěvky.

ČI. V.

Orgány spolku

 • Orgány spolku jsou:
 • valná hromada, jako orgán poradní;
 • výbor, jako orgán nejvyšší;
 • předseda, jako individuální statutární orgán.

ČI. VI.

Valná hromada

 • Valná hromada je poradním orgánem spolku a je složena ze všech členů spolku.
 • Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a požadovat
  či dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady.
 • Valnou hromadu svolává předseda spolku vždy na začátku školního roku, dále dle
  potřeby.
 • Valné hromadě přísluší:
 • volit/odvolávat členy výboru;
 • předkládat k projednání návrhy jednotlivců.
 • Mimořádnou valnou hromadu svolává předseda spolku kdykoliv je potřeba, nebo
  žádá-li o to alespoň jedna třetina členů. Předmětem jednání může být kterákoliv
  záležitost stanov.
 • Valná hromada přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů v době usnášení, každý člen má jeden hlas.

ČI. VII.

Výbor

 • Výbor je nejvyšším orgánem spolku a je složený ze 14 členů. Výbor je volen členy
  spolku na valné hromadě vždy na začátku školního roku. Členové výboru jsou voleni
  a odvoláváni na dobu neurčitou. Členství ve výboru automaticky zaniká odchodem
  dítěte daného člena z MŠ.
 • Výbor se schází minimálně jednou ročně, dále dle potřeby. Schůze výboru se svolává pozvánkou vyvěšenou na webových stránkách nebo v sídle, a to nejméně 20 dní
  předem.
 • K platnému usnesení výboru je třeba přítomnosti alespoň 50 % jeho členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, může se schůze výboru konat o jednu hodinu později, bez ohledu na počet přítomných členů. K platnému usnesení výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy spolku.
 • Výbor ze svého středu volí: předsedu spolku (individuální statutární orgán)
  a pokladníka.
 • Výbor stanovuje na konci školního roku výši členských příspěvků na následující školní rok. Členům spolku je také oznámena výše a termín splatnosti členského příspěvku.
 • Výbor rozhoduje zejména o:
 • změně stanov;
 • organizuje a řídí činnost spolku;
 • schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku;
 • připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromadě;
 • dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku;
 • zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;
 • přeměně spolku či o ukončení činnosti spolku;
 • volí ze svého středu předsedu (statutární orgán) a pokladníka;
 • koordinuje činnost spolku;
 • svolává valnou hromadu;
 • rozhoduje o přijetí za člena.

ČI. VIII.

Předseda

 • Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.
 • Předseda zastupuje spolek navenek samostatně ve všech záležitostech.
 • Je volen a odvoláván na dobu neurčitou.

Čl. IX.

Zásady hospodaření

 • Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 • Zdroji majetku jsou zejména:
 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
 • výnosy z majetku;
 • příjmy z činnosti při naplňování účelu spolku;
 • členské příspěvky;
 • Za hospodaření spolku odpovídá výbor.

ČI. X.

Zánik spolku

Spolek zaniká:

 • zrušením z rozhodnutí valné hromady nebo sloučením s jiným spolkem;
 • pravomocným rozhodnutím ministerstva spravedlnosti o jeho zrušení.
 • V případě zániku spolku rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

ČI. XI.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly projednány a schváleny valnou hromadou, dne 23. 10. 2018.

Mgr. Michaela Pešková

předseda


Zde ke stažení Zápis z výboru Sdružení rodičů při Mateřské škole Borovany