Režim dne

Režim dne přizpůsobujeme potřebám dětí a dění školy (kulturní akce, oslava narozenin a svátků, aktuální potřeby dětí, provozní důvody).  

Provoz třídy je od 6 (7 hod.) do 16 (16:30) hod. 

Časy jsou pouze orientační.

6:00-8:30 

 • příchod dětí do MŠ
 • práce a hra dle zájmu dětí, volná i řízená hra
 • individuální nebo skupinová práce pedagoga s dětmi
 • cvičení, pohybové hry

8:30-9:00

 • hygiena
 • příprava ke stolování
 • svačina

9:00

 • společná nebo skupinová řízená činnost (hudební, výtvarné a tvořivé chvilky, příprava na školu, logopedická prevence,...)
 • hry
 • cvičení, pohybové a taneční hry

9:30-9:45 

 • hygiena
 • oblékání a příprava na ven

9:45-11:15

 • pobyt venku

11:15-11:30

 • převlékání
 • hygiena

11:30-12:15

 • příprava ke stolování
 • oběd
 • úklid svého místa po obědě
 • hygiena

12:15-14:00 

 • odpočinek
 • zpěv
 • čtení pohádek
 • vyprávění
 • poslech relaxační hudby

od 13:15 děti, které nespí individuální práce s učitelem nebo samostatně, klidové činnosti u stolečku

14:00- 14:45

 • vstávání
 • hygiena
 • odpolední svačina

14:30-16:30 

 • volná hra dle zájmu dětí
 • individuální i skupinová práce
 • odchod domů

Ranní činnosti

V tomto časovém úseku přichází děti do školky. Poté si děti samy volí dle svého zájmu práci, hračku nebo hru, kterou budou provádět. Pokud se dítě neumí rozhodnout, pomůže učitelka dítěti vybrat nebo odhadnout jeho momentální stav a zhodnotit, co v dané situaci dítěti nejvíce pomůže. Je zde prostor pro individuální práci pedagoga s dětmi, ale také čas na pozorování dětí, které je pro pedagoga velmi přínosné. Do této části dne také zařazujeme výtvarné a tvořivé činnosti, tanec, hudební chvilky, volnou hru dětí, námětové hry atd. 

Pitný režim

Děti mají po celý den neomezený přísun tekutin a jsou několikrát denně vyzvány k dodržování pitného režimu. Z důvodu bezpečnosti si děti nosí své pití v uzavíratelné lahvi, kterou si poznají.  Tyto láhve v případě potřeby doplníme. Při pobytu venku využíváme i pítka na školní zahradě.  

Dopolední svačina

Svačina probíhá od 8:30 do 9:00. Děti si před jídlem umyjí ruce. Do jídla děti nenutíme, ale snažíme se, aby si dítě vybralo aspoň něco-ovoce, zelenina, suché pečivo atd. Napít se musí VŽDY! Výběr máme z několika nápojů-voda, čaj, někdy mléčný nápoj. Děti se obsluhují samy. Nachystají si nádobí, pití a namažou si pečivo nebo nandají jogurt. Po jídle po sobě vše sklidí. Dítě se po jídle umyje a chvilku počká na ostatní děti, aby mohla následovat řízená činnost. 

Řízená činnost

Činnosti se odvíjí od týdenního plánu, který si vypracovává pedagog. Tyto plány jsou součástí třídních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze školního vzdělávacího plánu naší školy. Je zde prostor pro práci v kruhu, k povídání, na hraní her a pohybových her, zpěv, recitaci, tanec, dramatizaci, námětové hry, získávání a práci s informacemi, učení se novému, cvičení, relaxace, atd. Těmito činnostmi podněcujeme sociální a emoční rozvoj, kooperaci, myšlení, logické uvažování, vědomostní rozvoj a v neposlední řadě podpora zdravého sebevědomí a důvěry v sama sebe. A dále pak komplexní fyzický i psychický vývoj dítěte. Zaměřujeme se na přípravu na školu a to v oblasti- předčtenářské, matematické, polytechnické, sociální, environmentální. Děti do práce nenutíme, ale vhodně motivujeme a snažíme se je zaujmout rozmanitostí, zajímavostí a střídáním činností. Dítě se učí aktivně-pokud se zapojí nebo pasivně a to pozorováním. Snažíme se aplikovat prožitkové učení a učení hrou.

Pobyt venku

K pobytu venku využíváme školní zahradu dle rozpisu, fotbalové hřiště nebo zámecký park. Na školní zahradě má každá třída svůj záhonek, který využíváme k pěstování zeleniny, květin a jiných rostlin. 

Při pobytu venku zařazujeme také delší procházky do okolí, které posilují fyzickou kondici dětí. Vždy před pobytem venku děti poučíme o bezpečnosti. Pedagog vizuálně zkontroluje místo pobytu. Používáme bezpečnostní prvky (vestičky, terčík). Do vozovky první vstupuje pedagog, poté vyzve děti. Děti chodí ve dvojících.

Během školního roku probíhá výuka na dopravním hřišti, kterou absolvujeme od září do října a od dubna do června dle rozvrhu. Děti si mohou nosit vlastní helmy, dopravní prostředky (kola, tříkolky, koloběžky, odrážedla) jim zapůjčuje naše škola. Všechny dopravní prostředky jsou certifikované a jsou pravidelně kontrolovány a servisovány.

Je vhodné, aby děti měly v šatně gumovky, popřípadě pláštěnku, aby se mohlo chodit ven i po dešti či v mírném dešti. Snažíme se chodit ven za každého počasí s výjimkou velkých mrazů, náledí, velkého větru, velmi silného deště nebo chumelenice či přílišných veder. 

Oběd

Před obědem si každý umyje ruce mýdlem. Každý si na své místo nachystá talíř, příbor (menší dětí jedí lžící, předškoláci se učí jíst celým příborem) a ubrousek.  Množství jídla dáváme přiměřené, aby nedocházelo k plýtvání jídlem. Děti do jídla nenutíme, spíše vhodně motivujeme. Po obědě si každé dítě sklidí své místo- odnese nádobí a příbor. Poté dítě použije WC a umyje si ruce. V tuto chvíli odcházejí děti jdoucí po obědě. 

Odpolední odpočinek a odpolední činnosti

Děti se svléknou na svých místech a odcházejí na svá označená lehátka, kde se převlečou do pyžam. Před spaním si čteme pohádky a příběhy, děti vypráví pohádky, povídáme si, zpíváme písničky, hodnotíme, co jsme zažili, plánujeme následující den. Děti, které neusnou, vstávají v cca 12:45-13:15. Tyto děti si zvolí klidové činnosti u stolečku. Je zde dostatek prostoru pro individuální práci pedagoga s jednotlivými dětmi. Také zde můžeme dokončit nedodělanou práci. V tomto časovém bloku se věnujeme tvořivým činnostem, pracovním listům, logickým hrám, konstruktivním stavebnicím. Je zde možnost zaměřit se individuálněji na oblasti, které dětem činí problémy. Děti, které usnou, vstávají mezi 14:00-14:30. Po probuzení všech dětí si děti mohou hrát už i v herně. Do této části dne zařazujeme taneční a pohybové hry, tanec, hudební chvilky. Při hezkém počasí můžeme pobývat na zastřešených terasách (ve třídách kde jimi disponují) nebo využíváme školní zahradu, kde mají děti dostatek prostoru pro svou hru a přirozený pohyb. K dodržování pitného režimu využíváme pítka v dolní části zahrady a své osobní láhve s pitím.