MONTESSORI TŘÍDA - ŽABIČKY


Jak to u Žabiček začalo...

Třída Žabiček je sedmou třídou Mateřské školy Borovany. Začala se přistavovat ke zbývajícím šesti třídám v roce 2011 z důvodů nedostačující kapacity školky.

Když se začalo uvažovat o přistavění třídy, napadlo tehdejší paní ředitelku Boženu Velíškovou, že by třída mohla být zaměřena jinak. Po poradě s kolegyněmi a dalšími odborníky se rozhodla, že bude fungovat dle zásad Marie Montessori. Hned v lednu 2011 absolvovalo několik pedagogů z MŠ Borovany spolu s Pavlou Tomandlovou (tehdy ještě studentkou PF JČU) úvodní kurz Montessori pedagogiky vedený paní Evou Štarkovou.

Během roku 2011 probíhala stavba nové třídy a začala i příprava pedagogů a vzdělávání v Montessori pedagogice. V únoru roku 2012 byla nová třída dostavena - dostala jméno Žabičky a od února do září byla vedoucí paní učitelkou v této třídě paní učitelka Eva Šímová. Třída se dovybavovala, postupně se nakupovaly Montessori pomůcky a od začátku školního roku 2012/2013 začala třída fungovat dle zásad Marie Montessori s průvodci Vítem Sumerauerem a Pavlou Tomandlovou.

Pavla Tomandlová je absolventkou diplomového kurzu Montessori Společnosti v Praze akreditovaným MŠMT a pan učitel Vít Sumerauer se vzdělával v Montessori pedagogice na kurzech Evy Štarkové a je také absolventem diplomového kurzu Montessori Společnosti v Praze.

Díky darům a příspěvkům rodičů dětí se třídu podařilo dovybavit potřebným nábytkem a pomůckami a zajistit vzdělání v Montessori pedagogice i další kolegyni Janě Volné která absolvovala rovněž diplomový kurz v Praze a na jaře roku 2015 nahradila u Žabiček současnou paní učitelku, která odcházela na mateřskou.

Vít Sumerauer, Jana Volná, Pavla Tomandlová a Jana Dvořáková z MŠ Borovany mají také osvědčení z projektu Rozvoj pedagogů MŠ Montessori zakončený stážemi v zahraničních Montessori mateřských školách (Holandsko, Anglie, Rakousko a Německo).

Během dalších let se pan učitel Vít Sumerauer stal ředitelem mateřské školy a nadále byl jedním z průvodců ve třídě Žabiček spolu s Janou Volnou a později i Janou Kaprálovou a asistentkou Marií Struskovou.

Až v letošním školním roce 2020/2021 došlo k obměně pedagogů - pan ředitel Vít Sumerauer přešel do třídy Kuřátek, paní učitelka Jana Kaprálová do třídy Včeličky, paní učitelka Jana Volná odešla na mateřskou dovolenou a za ní přišla opět Pavla Tomandlová spolu s paní učitelkou Marií Kotáskovou, která předtím působila ve třídě Rybiček a je absolventkou konference "Růst společně" též akreditované MŠMT a konference vedená Heidi Philippart. 

V této sestavě působily paní učitelky do konce školního roku 2022/2023, kdy paní učitelka Tomandlová odešla do MŠ Petříkov. V tomto školním roce působila ve třídě také asistentka pedagoga Romana Kašpárková.

Od září 2023 se vrátila po mateřské dovolené paní učitelka Jana Volná a společně s Marií Kotáskovou jsou teď průvodci pro děti z této třídy. 

V třídě u Žabiček je kapacita 28 dětí, o které pečují Marie Kotásková s Jana Volnou a provozní Blankou Tůmovou. 


O Montessori

Pedagogika Marie Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací program. Základní myšlenky Montessori metody, její principy, jsou provázané. Ačkoli je celý systém starší než sto let, vnímáme ho jako velmi nadčasový.

Maria Montessori se narodila v roce 1870 v italském městě Chiaravalle. Studovala matematiku a inženýrství na technické škole a pak nastoupila na univerzitu v Římě. V roce 1896 byla promována jako první žena doktorkou medicíny v Itálii.

Práce Marie Montessori není založena na teorii, její síla spočívá v praktickém uskutečňování myšlenek. Převážnou část jejich prací tvoří výklady pozorování dětí a zdůvodňování pedagogických přístupů.

V roce 1907 otevřela první Dům dětí určený pro chudé děti předškolního věku. Při své práci si všímala, jak děti vstřebávají zcela přirozeně a nenuceně znalosti ze svého bezprostředního okolí, viděla, jak se děti učí mezi sebou, což ji inspirovalo k jejímu celoživotnímu úsilí o reformu vzdělávání. Vychází z potřeb malého dítěte. Začala používat a dále rozvíjet materiál pro smyslovou výchovu, materiál k nácviku čtení, psaní a počítání. Velký důraz kladla na činnosti praktického života jako je zametání, utírání prachu nebo zalévání květin. Svou metodu založila na pozorování dětí při práci - hře. Zjistila, že i velmi malé děti jsou schopny mimořádně silného a dlouhého soustředění se na určitou činnost.

Kladla důraz na výchovu k míru a jiné vnímání dítěte, to znamená věnování větší pozornosti svobodě dítěte, jeho pohybu, soběstačnosti, nezávislosti na druhých a respektování jeho potřeb. Další významnou složkou pro výchovu k míru je prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a je vychováváno. Prvním životním prostorem, ve kterém dítě hledá mír je rodina, která má za úkol pro dítě vytvořit prostor lásky, porozumění, klidu a harmonie.

Jedním z klíčových pojmů pedagogiky Marii Montessori je partnerský přístup, vzájemný respekt a úcta. K dětem bychom se měli chovat tak, abychom nezraňovali jejich lidskou důstojnost. Základním vodítkem při tom je nedovolit si k nim nic, co nechceme, aby si dovolili oni k nám. Cesta k vhodnému chování dítěte vede přes společné vytváření pravidel pro soužití ve třídě i ve škole.