Zápis
informace

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020

Informace k zápisu od školního roku 2019/2020

Soubory potřebné k zápisu do MŠ.  

Tyto soubory si můžete vytisknout nebo vyzvednout v MŠ u školní kuchyně. 

Kritéria přijetí do Mateřské školy Borovany od školního roku 2019/2020

Ředitel Mateřské školy Borovany (dále jen mateřská škola) stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Školským obvodem pro Mateřskou školu Borovany je město Borovany, dále obce Vrcov, Radostice, Trocnov, Třebeč, Dvorec a Hluboká u Borovan. Dítě s místem trvalého pobytu ve jmenovaném školském obvodu má přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo tento obvod.

Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.

Do Mateřské školy Borovany se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

ve školském obvodu města Borovany - 50 bodů

na území mimo školský obvod města Borovany - 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období

před 01.09. 2014 - 30 bodů

od 01.09.2014 do 31.08.2015 - 25 bodů

od 01.09.2015 do 31.08.2016 - 5 bodů

od 01.09.2016 do 30. 6. 2017 - 1 bod

3. doplňující kritéria

MŠ navštěvuje sourozenec nebo je přijímán - 1 bod

V případě rovnosti bodů rozhoduje dřívější datum narození dítěte a ředitel školy

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle§ 34a odstavce 5 školského zákona.

Vyvěšeno 1. 3. 2019