My v tom Jihočechy nenecháme I.


Mateřská škola Borovany je zapojena do dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme I". Příspěvek se týká našich dětí s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 01. 08. 2022.

Níže uvádíme základní informace pro prvotní orientaci. Kompletní materiál lze nalézt zde: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

Podporovanými aktivitami dotačního programu v naší škole jsou:

  • školní stravování (od 1.9. 2022 do 31.1. 2023)

Výše příspěvku na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč.

Příspěvek může být čerpán u více organizací, avšak příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu.

Je vyloučen souběh podpory dítěte pobírajícího příspěvek na péči do dovršení věku 8 let v dotačním programu My v tom Jihočechy nenecháme II s podporou v tomto dotačním programu na podporu dětí ve věku 3-19 let.

Rodiče/zákonní zástupci předloží organizaci, u které chtějí čerpat podporu, žádost o podporu vč. požadovaných dokladů. Formuláře ke stažení ZDE.

Žádost o podporu (finanční příspěvek) podávají zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která zajišťuje podporované aktivity.

Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:

  • pobírána dávka na "Přídavek na dítě" alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo
  • pobírána dávka na "Příspěvek na bydlení" nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.

Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, včetně DPP nebo DPČ, OSVČ), výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, případně starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí a invalidní důchod.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:

  • potvrzení o zaměstnání nebo o příjmech z výkonu podnikatelské činnosti jako OSVČ, nebo potvrzení Úřadu práce, že není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Co dokládají zákonní zástupci:

Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován:

  • v případě pobírání dávek příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě potvrzením z Úřadu práce (příloha č. 6 a 7 Pravidel).
  • pokud není v rodině, kde žijí podporované děti, pobírána dávka příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, je nárok na podporu prokazován výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři, nebo potvrzením Úřadu práce o výši rodičovského příspěvku nebo potvrzením OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu.

K prokázání výše čistého příjmu na člena rodiny je nezbytné doložit:

  • potvrzení zaměstnavatele o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední předcházející tři měsíce k okamžiku předložení potvrzení, nebo přehled příjmů OSVČ z daňového přiznání za rok 2021 (a to i v případě souběhu příjmů ze závislé činnosti) a potvrzení Úřadu práce o měsíční výši pobíraného rodičovského příspěvku, nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o druhu a výši důchodu, případně veškeré další příjmy, které společná domácnost pobírá. Součet příjmů dokládá žadatel o podporu (rodiče nebo zákonní zástupci) na stanoveném formuláři.

Úkolem školy je nyní shromáždit veškeré podklady pro přiznání podpory, provést jejich kontrolu a ověřit splnění podmínek pro přiznání podpory. Zaregistrovat podporované děti na webové platformě, ověřit nárok na příspěvek a požádat o finanční prostředky.

Příklad:

Částku mohou rodiče poskládat např. z podpory školního stravování ve výši 1 500 Kč a školného v ZUŠ ve výši 2 000 Kč. U každé školy podají řediteli školy žádost s doklady uvedenými výše v částce, kterou po dané škole požadují jako příspěvek k proplacení nákladů. Na nevyčerpanou část příspěvku není právní nárok, nebude vyplacena. Například, rodič požádá o příspěvek na stravování ve výši 2000 Kč. Jeho dítě však onemocní a vyčerpá stravování ve výši 1000 Kč. Rodič nemá nárok na převedení nevyčerpané alokované částky na jinou aktivitu a škola vyúčtuje skutečně vyčerpanou výši, tedy v tomto příkladu 1000 Kč. Jestliže bude dítě s trvalým pobytem v obci Jihočeského kraje navštěvovat školu, školské zařízení se sídlem mimo území Jihočeského kraje, nemá na podporu v programu nárok.

Příjem žádostí:

Žádosti a přílohy naleznete zde:

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Žádosti je možné podávat u ředitele školy Mgr. Vít Sumerauer  (380123722) v termínu od 9.11.2022 do 30.11.2022.

Více informaci naleznete na: www.msborovany.cz

V Borovanech, dne 8.11. 2022 Mgr. Vít Sumerauer